Algemene voorwaarden

Alle tussen Hondenschool Be Brave en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.

Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Praktische info:
– Neem voldoende beloningen voor je hond mee naar de praktijklessen.Voor sommige honden is het eigen voer al voldoende en bij sommige honden is een hogere motivatie nodig zoals knakworst (kleine stukjes) e.d.
– Neem poepzakjes mee voor eventuele ongelukjes.

– Wij willen in onze praktijklessen niet werken met Flexlijnen en/of slipkettingen.

Inschrijven
Cursisten die zich inschrijven, dienen te betalen voor de gehele cursus. Neem bij twijfel eerst contact op met Hondenschool Be Brave.
Wij geven les op verschillende dagen.Wij plannen naar aanmeldingen. Het komt soms dus voor dat er op sommige dagen tijdelijk geen lessen zijn.

Cursus

De cursisten dienen altijd het cursusgeld per bank te voldoen door middel van een factuur die opgestuurd word. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les en kunnen wij extra kosten in rekening brengen wegens extra administratie tijd die we hieraan kwijt zijn.

Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.

Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

Het cursusgeld is voor een vast aantal lessen, bestaande uit:

  • Socialisatiecursus 4 lessen
  • Puppycursus 7 lessen
  • Basiscursus 5 lessen
  • Vervolg l 8 lessen
  • Vervolg ll 8 lessen

Hondensport  wekelijks 1 les bestaande uit een strippenkaart

De puppycursus, basiscursus, vervolgcursus l en vervolgcursus ll dienen met succes te zijn afgerond alvorens er deelgenomen kan worden aan de overige cursussen. Als wij het nodig achten, dan raden wij extra lessen aan.

Als de cursist alle data en de factuur op de mail ontvangen heeft, maar het aantal inschrijvingen is lager dan 4 cursisten, dan heeft Hondenschool Be Brave het recht om de data van een cursus te wijzigen. De ingeschreven cursisten zullen in overleg bij de volgende groep worden ingepland. In overleg kan de cursist van de cursus afzien.

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald tenzij daar plek voor is. U mag maar 1 les missen tijdens de cursus mits deze 24 uur van te voren is afgemeld anders word deze in rekening gebracht.

Reglement van orde

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Zo niet dan word deze les in rekening gebracht.

Bij de cursus Hoopers agility dient de cursist 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor het helpen opbouwen van de toestellen. Tevens dienen de cursisten aan het einde van de les te helpen met afbreken.

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.

Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest)

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

Hondenschool Be Brave wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
Als er op het eigen terrein van de hondenschool een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Hondenschool Be Brave.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van onze Hondenschool.
Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Be Brave voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA–verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.